Naujienos

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI!

2021 06 21

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353,
S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys
 Bendrovės valdybos sprendimu 2021 m. liepos 29 d. (ketvirtadienį) 13 val. (dalyvių registracija nuo 12 val.), AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) patalpose adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, 3-iame aukšte, posėdžių salėje, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
  1. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
  2. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ įstatų keitimas.
  3. Dėl ilgalaikio turto pardavimo.
  4. Audito įmonės rinkimas AB "PANEVĖŽIO KELIAI" metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
 Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021-07-22.
 Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
 Akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sekretoriate, darbo laiku nuo 8 val. iki 17 val., adresu S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.
 Atvykstant į Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikia turėti asmenį liudijantį dokumentą, įgaliotiems asmenims – įgaliojimą.
                                                                                                            Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius