Privatumo politika

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS PRANEŠIMAS

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Darbuotojų asmens duomenų apsaugos politika“.

Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

DUOMENŲ VALDYTOJAS:

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, tel. (8 45) 502601, el. p. info@paneveziokeliai.lt

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TVARKOMI:

KANDIDATŲ asmens duomenys tvarkomi darbuotojų į laisvas darbo vietas/ pareigas atrankos tikslu;

DARBUOTOJŲ asmens duomenys tvarkomi:

 • žmogiškųjų išteklių administravimo ir valdymo (vidaus administravimo) tikslu;
 • teisinių prievolių valstybės ar savivaldos institucijoms vykdymo tikslu;
 • tinkamoms, saugioms ir sveikoms darbo sąlygoms užtikrinti;
 • AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ sutarčių sudarymo ir vykdymo, santykių su trečiaisiais asmenimis palaikymo tikslu;
 • AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ teisėtiems interesams (įskaitant AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ veiklos viešinimą interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, spaudoje ir kt.) užtikrinti;
 • dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose tikslu;
 • darbuotojų apsaugos, AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ bei darbuotojų turto saugumo ir konfidencialios informacijos užtikrinimo tikslu;
 • viešojo saugumo ir nusikaltimų prevencijos tikslu.

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenys (taip pat ir specialių kategorijų asmens duomenys) AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI:

Asmens duomenys AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis LR Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle bei kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI:

 • kitai AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ grupės bendrovei (įskaitant dukterines bendroves ir (arba) kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves), verslo partneriams, klientams, sutarčių kontrahentams, kiek tai būtina AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei veiklos užtikrinimui;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms, kiek tai būtina pagal taikytinus teisės aktus;
 • draudikams ir profesionaliems konsultantams, kiek tai būtina rizikoms valdyti, profesionalioms konsultacijoms gauti arba teisiniams reikalavimams pateikti, vykdyti ar ginti;
 • kitiems paslaugų teikėjams, kiek tai būtina AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ vidaus administravimo ir kitų funkcijų įgyvendinimui (pavyzdžiui, IT, saugos ir sveikatos darbe, apskaitos ir kt.);
 • vaizdo stebėjimo kamerų, įeigos kontrolės, AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ transporto priemonių valdymo sistemos (vietos nustatymo įrenginių) duomenys gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, taip pat draudikams (draudiminio įvykio atveju).

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Darbuotojas/kandidatas, kaip duomenų subjektas, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją;
 • teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su asmeniu susiję duomenys ir/ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas (kai sprendžia fizinis asmuo, o ne kompiuterinės sistemos).

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ ASMENS TEISIŲ GALI NEĮGYVENDINTI

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI IR APSKUNDIMAS:

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, tel. (8 45) 501601, el.p. info@paneveziokeliai.lt.
 • Jeigu asmuo nesutinka su AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ pateikta informacija, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES ASMUO GALI:

 • atvykęs į AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ (S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys), užpildę patvirtintos formos prašymą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • siųsdamas laisvos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu (S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys);
 • siųsdamas elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu: info@paneveziokeliai.lt.

PRAŠYMAI ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJAMI, vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Darbuotojų asmens duomenų apsaugos politika“, patvirtinta 2019 m. rugsėjo 30 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. I-248 „Dėl darbuotojų asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo“. Susipažinti su šia politika ir joje įtvirtintais prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimo ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimo reikalavimais galite AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, adresu: S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys.